Somalien

Somalien
I Somalien stöder Kyrkans Utlandshjälp fredsbygget bland både religiösa och traditionella ledare. Man vinnlägger sig särskilt om att engagera unga och kvinnor i fredsarbetet. Att utveckla utbildningen och öka utkomstmöjligheterna är tyngdpunkterna i de humanitära biståndsprojektena. Vi samarbetar med lokala organisationer i Puntland och Somaliland. 

Till landssidan

Kenya

Kenya
Kyrkans Utlandshjälp strävar att hjälpa de lokala samhällena och den lokala förvaltningen att lösa och förebygga konflikter och på det sättet förebygga våldshandlingar i de fem landskapen i norra Kenya. Särskilt i norra Kenya lider man av konflikterna om naturtillgångarna. De handlar bland annat om vattenförsörjningen och jordägandet. 

Landssidan

Liberia

Liberia
I Liberia arbetar Kyrkans Utlandshjälp främst för att förbättra möjligheterna till utbildning och utkomst och för freden. På hösten 2014 vi var tvungna att avbryta flera utkomst- och yrkesutbildningsprojekt på grund av ebola-epidemin. De har nu startat igen från början av året 2015.

Till landssidan

Sierra Leone

Sierra Leone
Utlandshjälpen stöder de ungas yrkesutbildning i Makeni och Kabala samt vid utbildningscentralerna Zimm och Bo. Målet för samhällsutvecklingsprogrammet är att trygga tillgången till livsmedel, bidra till de vuxnas läs- och skrivkunnighet och skapa förutsättningar för nya utkomstformer. I allt arbete betonas dessutom jämlikheten mellan könen och förebyggandet av konflikter.

Till landssidan

Sydsudan

Sydsudan
Kyrkans Utlandshjälp stöder de religiösa ledarna i fredsbygget. Tillsammans med lokala aktörer arbetar vi även för att befolkningen skall återhämta sig från sina svåra erfarenheter. Till dem som förlorat sitt hem ger vi mat- och annan nödhjälp. Skolgången vill vi trygga genom att bygga tillfälliga skolutrymmen åt flyktingbarnen.

Till landssidan

Uganda

Uganda
I Uganda strävar vi att förbättra livsmedelstillgången. Lantbrukare tillämpar nya odlingsmetoder och säljer skörden i de norra delarna av Uganda. På landsbygden stöder vi kvinnornas spargrupper och möjliggör små lån. Med dem vill vi förbättra kvinnornas utkomstmöjligheter.

Till landssidan

Eritrea

Eritrea
Kyrkans Utlandshjälp samarbetar med myndigheter och ministerier för att stärka lärarutbildningen. Vår strävan är att alla barn och unga skall få utbildning av god kvalitet. Tillsammans med lokala aktörer arbetar vi för att utveckla ett nationellt innovationscenter i Eritrea. I centret skall man tillvarata de ungas kreativitet och innovationsförmåga för att lösa de samhälleliga utmaningarna. 

Till landssidan

Centralafrikanska republiken

Centralafrikanska republiken
Kyrkans Utlandshjälp grundade ett landskontor i Centralafrikanska republiken hösten 2013. Avsikten är att svara på det akuta behovet av humanitärt bistånd i landet. Verksamheten fokuserar på att erbjuda inlärningsmöjligheter och återuppliva skolstrukturerna. Vi gör också fredsarbete i Centralafrikanska republiken. 

Till landssidan

Kambodja

Kambodja
Vi strävar att förstärka kvinnornas möjligheter att skaffa sig utkomst och bli ekonomiskt självständiga på den fattiga landsbygden. Kvinnobankens arbete i samarbete med våra lokala partner främjar kvinnornas utkomst och småföretagandet. Kambodja är ett av de mest minerade länderna i världen. Vi röjer minor i Battambangområdet i samarbete med vår lokala partner.

Till landssidan

Myanmar

Myanmar
Målet med vårt arbete att förbättra de fattigas livskvalitet, i synnerhet genom att trygga tillgången till livsmedel och öka utkomstmöjligheterna. Det finns många  grupper av etniska minoriteter i Myanmar och etniska konflikter förekommer ofta. I samarbete med våra partnerorganisationer ger vi nödhjälp till flyktingar både inom landet och till återvändande flyktingar. 

Till landssidan

Nepal

Nepal
I Nepal stöder vi de jordbävningsdrabbade bland annat genom att bygga tillfälliga skolor. pystyttämällä väliaikaisia kouluja. Vi erbjuder diskriminerade daliter, eller kastlösa, utbildning i de mänskliga rättigheterna samt yrkesutbildning. Vårt mål är att engagera kvinnorna i beslutsfattandet och se till att de får rätt att äga jord, utbilda sig och utöva ett yrke.

Till landssidan

Mellanöstern

Mellanöstern
I Jordanien stöder Kyrkans Utlandshjälp syriska unga flyktingar. De erbjuds utbildning och fritidsaktiviteter som stöd för den psykiska hälsan. I Mellanöstern gör vi fredsarbete bland annat i Libanon, de palestinska områden och Israel. Vi stöder också kvinnornas utkomstmöjligheter.

Landssidan

Grekland

Grekland

I Grekland stöder Kyrkans Utlandshjälp flyktingbarn med utbildningsrelaterade aktiviteter och psykosocialt stöd.

Till landssidan